add notiz zu git repo sichtbarkeit

pull/8/head
Lukas Grossberger 2 years ago
parent edcf6dcd0a
commit c58a66870d
  1. 2
      README.markdown

@ -5,7 +5,7 @@
------------------
+ Passwort im LDAP zurücksetzen: [resetpw.wtf-eg.de](https://resetpw.wtf-eg.de/index.php?action=sendtoken)
+ Git: [git.wtf-eg.de/wtf-eg/](https://git.wtf-eg.de/wtf-eg/)
+ Git: [git.wtf-eg.de/wtf-eg/](https://git.wtf-eg.de/wtf-eg/) (Repositories standardmäßig öffentlich lesbar)
+ Nextcloud: [work.wtf-eg.de](https://work.wtf-eg.de/) *(noch nicht am LDAP angeschlossen)*
+ Ticketsystem:
+ ohne LDAP: [helpdesk.wtf-eg.de/otobo/index.pl](https://helpdesk.wtf-eg.de/otobo/index.pl)

Loading…
Cancel
Save